Lyssna
 1. Bostadsanpassningsbidrag
 2. Överförmyndare
 3. Anmälan enligt lex Maria (pdf).pdf
 4. Anmälan om anstånd att komma in med redovisningshandlingar (pdf).pdf
 5. Anmälan om behov av plats på LVM-hem (pdf).pdf
 6. Anmälan om behov_upphörande av god man_förvaltare för vuxna (pdf).pdf
 7. Anmälan om gemensam vårdnad (pdf).pdf
 8. Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (pdf).pdf
 9. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (pdf).pdf
 10. Ansökan om ekonomiskt bistånd (pdf).pdf
 11. Ansökan om ersättning (pdf).pdf
 12. Ansökan om fixartjänst (pdf).pdf
 13. Ansökan om flyttningsförbud enligt LVU (pdf).pdf
 14. Ansökan om förhandsbesked enligt 16 § LSS (pdf).pdf
 15. Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig) (pdf).pdf
 16. Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan) (pdf).pdf
 17. Ansökan om insatser enligt 9 § LSS (pdf).pdf
 18. Ansökan om medgivande att ta emot utländskt barn för adoption (pdf).pdf
 19. Ansökan om medgivande till privatplacering av barn och unga (pdf).pdf
 20. Ansökan om specialkost ÄO.docx
 21. Ansökan om särskilt boende (pdf).pdf
 22. Ansökan om upphörande av godmanskap_förvaltarskap (pdf).pdf
 23. Ansökan om vård enligt LVM (pdf).pdf
 24. Ansökan om vård enligt LVU (pdf).pdf
 25. Ansökan om återställningsbidrag (pdf).pdf
 26. Arvodesbeslut, protokoll och utanordning (pdf).pdf
 27. Avtal angående ersättningar efter vårdnadsöverflyttning (pdf).pdf
 28. Avtal med familjehem för barn och ungdom (pdf).pdf
 29. Avtal med familjehem för vuxna (pdf).pdf
 30. Avtal med kontaktperson_kontaktfamilj (pdf).pdf
 31. Avtal om boende (pdf).pdf
 32. Avtal om hantering av sjuklönekostnader för personliga assistenter (pdf).pdf
 33. Avtal om personlig assistans (pdf).pdf
 34. Avtal om umgänge (pdf).pdf
 35. Avtal om vårdnad om barn (pdf).pdf
 36. Begäran om att assistansersättning ska betalas till kommunen (pdf).pdf
 37. Begäran om entledigane från uppdrag som god man_förvaltare (pdf).pdf
 38. Bekräftelse av faderskap (pdf).pdf
 39. Bekräftelse om mottagande av anmälan (pdf).pdf
 40. Beräkningsunderlag för barn och ungdom (pdf).pdf
 41. Beräkningsunderlag för ekonomiskt bistånd (pdf).pdf
 42. Beräkningsunderlag för ersättning till kommunen för placerat barn (pdf).pdf
 43. Beslut om bostadsanpassningsbidrag (pdf).pdf
 44. Beslut om entledigande av god man_förvaltare (pdf).pdf
 45. Beslut om ersättning till kommunen för placerat barn (pdf).pdf
 46. Beslut om förordnande av god man_förvaltare (pdf).pdf
 47. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM (pdf).pdf
 48. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU (pdf).pdf
 49. Beslut om särskilda insatser enligt LSS (pdf).pdf
 50. Beslut om tillfälligt flyttningsförbud enligt LVU (pdf).pdf
 51. Bostadsanpassningsintyg (pdf).pdf
 52. Erbjudande om personlig assistans_bilaga till avtal (pdf).pdf
 53. Fullmakt (pdf).pdf
 54. Förteckning över barn under 18 år som vistas i familjehem eller annat enskilt hem (pdf).pdf
 55. Förteckning över huvudman_omyndigs tillgångar och skulder (pdf).pdf
 56. Handräckningsbegäran enligt LVM (pdf).pdf
 57. Handräckningsbegäran LVU (pdf).pdf
 58. Information gällande köp eller försäljning av fast egendom.pdf
 59. Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (pdf).pdf
 60. Inkomst- och utgiftsuppgifter vid ansökan om särskilt boende (pdf).pdf
 61. Inkomstförfrågan_koncept vard o omsorg.pdf
 62. Intresseanmälan avseende familjehem_kontaktperson_kontaktfamilj_jourhem (pdf).pdf
 63. Intresseanmälan för att bli god man för ensamkommande barn (pdf).pdf
 64. Intresseanmälan för uppdrag som god man_förvaltare (pdf).pdf
 65. Korjournal.pdf
 66. Läkarintyg enligt LVM (pdf).pdf
 67. Läkarintyg vid förvaltarskap (pdf).pdf
 68. Läkarintyg vid godmanskap (pdf).pdf
 69. Meddelande om placering_omplacering av barn (pdf).pdf
 70. MF-protokoll för utredning av faderskap (pdf).pdf
 71. Mottagande av anmälan (pdf).pdf
 72. Omprövning av förvaltarskap (pdf).pdf
 73. Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa (pdf).pdf
 74. Påminnelse om att till överförmyndaren inkomma med handlingar (pdf).pdf
 75. Rapport enligt Lex Sarah (pdf).pdf
 76. Redogörelse för ensamkommande barn (pdf).pdf
 77. Redogörelse, bilaga till årsräkning_årsuppgift_sluträkning (pdf).pdf
 78. Register om ställföreträdarskap för barn under 18 år (pdf).pdf
 79. Register om ställföreträdarskap för vuxna (pdf).pdf
 80. Registerutdrag om ställföreträdarskap (pdf).pdf
 81. Samråd avseende placering i familjehem (pdf).pdf
 82. Sluträkning (pdf).pdf
 83. S-protokoll för utredning av faderskap (pdf).pdf
 84. Tillstånd för uttag av medel från bankräkning med överförmyndarspärr (pdf).pdf
 85. Underrättelse om att särskild vårdnadshavare har förordnats till barn (pdf).pdf
 86. Underställning enligt LVM (pdf).pdf
 87. Underställning LVU (pdf).pdf
 88. Utredning enligt LVM (pdf).pdf
 89. Årsräkning_årsuppgift (pdf).pdf
 90. Ä-protokoll för utredning av faderskap (pdf).pdf
 91. Överenskommelse om boförälderns kostnader för umgängesresor (pdf).pdf