Lyssna

Särskild förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och ungdomar

När barnet fått permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Den gode man som förordnades när barnet kom till Sverige ska då ersättas av en särskild förordnad vårdnadshavare. God mannen har dock kvar sitt uppdrag till dess en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Skulle det bara återstå en till två månader innan barnet fyller 18 år, kan det vara rimligt att godmanskapet kvarstår. 

Särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsätts enligt Föräldrabalken (1994:381) om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Det är socialnämnden som tar ansvar för att barnet får en särskild förordnad vårdnadshavare. 

Vad skiljer särskild förordnad vårdnadshavare uppgifter från gode mannen?

Gode man uppdraget innebär att vara väl bekant med asylprocessen, föra barnets talan gentemot myndigheter och organisationer och i övrigt vara särskilt lämpad att hjälpa nyanlända ensamma barn till rätta under den första tiden i Sverige.

En särskild förordnad vårdnadshavare träder in när barnet fått permanent uppehållstillstånd, när det således är klart att barnet får stanna i landet. Rollen som särskild förordnad vårdnadshavare är liksom rollen som god man att vara förälder för barnet utan att ha   försörjningsplikt eller krav på att barnet ska bo hos dem, förutsatt att de inte är familjehem för barnet.

Som särskild förordnad vårdnadshavare ligger fokus mer på vardagliga frågor, att i samråd med barnet planera för framtiden, inför sin myndighetsdag. Förmodligen har barnet redan fått bankkonto, id-kort och ansökt om studiemedel eftersom gode mannen som barnet haft redan ordnat detta i samband med att barnet fick uppehållstillstånd. I den nya rollen ingår naturligtvis fortfarande att företräda barnet inför skola och myndigheter. Om barnet är placerad i familjehem kan en eller båda av familjehemsföräldrarna utses till särskilda förordnad vårdnadshavare förutsatt att de samtycker till detta.

Vem kan bli särskild förordnad vårdnadshavare och hur går det till? 

Den som vill bli särskild förordnad vårdnadshavare vänder sig till socialkontoret i Sorsele kommun. 

Som ett första steg får man en beskrivning av vad det innebär att vara särskild förordnad vårdnadshavare samt möjlighet att ställa frågor.

En handläggare träffar den blivande särskilt förordnade vårdnadshavaren för ett personligt samtal om dennes livssituation, till exempel familjeförhållanden, arbete och fritidsintressen. Detta för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnet/ungdomens behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter. Kontroll av personen görs även i polis-, kronofogde- och socialregister. 

När utredningen av den särskild förordnade vårdnadshavaren är klar presenteras barnet och den tilltänkta särskild förordnad vårdnadshavaren för varandra. Barnet får skriva under ett accepterande av blivande vårdnadshavare och den särskild förordnade vårdnadshavaren får skriva under ett åtagande av uppdraget.

Det är Lycksele Tingsrätt som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskild förordnad vårdnadshavare på förslag från socialnämnden.

Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare upphör när barnet/ungdomen fyller 18 år.

Några uppgifter som en särskild förordnad vårdnadshavare har 

  • Ansvara för barnets ekonomi
  • Ansöka om barnbidrag om barnet är under 16 år, ansöka om studiebidrag och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Hjälpa barnet vid kontakter med hälso- och sjukvård
  • Medverka vid utvecklingssamtal, elevvårdsamtal, utredningar hos skola och socialtjänst, delta vid upprättande av vårdplan
  • Om barnet begått brott eller utsatts för brott – bistå barnet hos polis och domstol
  • Hålla kontakt med barnet och boendet
  • Förbereda barnet inför sin 18 års dag – ställa i bostadskö, adressändring,
  • Internet - banken med mera

Vad ingår inte i uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare 

  • Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har inget försörjningsansvar för barnet
  • Som särskild förordnad vårdnadshavare har du inte ansvaret för den dagliga omvårdnaden. Det är personalen som har det praktiska, dagliga ansvaret för barnet enligt de regler som finns på boendet. Personalen är tillsammans med barnet ansvarig för hur hon/han sköter skola och fritid. Omvårdnadsansvar har den särskild förordnade vårdnadshavaren om denne även är familjehem för barnet

Som särskild förordnad vårdnadshavare får du ett arvode för ditt uppdrag. 

Om du önskar bli särskild förordnad vårdnadshavare är du välkommen att kontakta Sorsele kommuns socialtjänst.

Senast uppdaterad den 29 december 2017