Lyssna

God man för ensamkommande barn och ungdomar

Den nya lagen (2005:429) om God man för ensamkommande barn och ungdomar trädde i kraft den 1 juli 2005.

Enligt denna lag ska överförmynderiet utse en god man som går in och ”tar över” förälderns roll när dessa inte finns tillgängliga för barnet. En mera korrekt benämning av föräldrarollen i detta sammanhang är att gode mannen är en juridisk ställföreträdare i föräldrarnas ställe. Det innebär att gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. God man har således ansvaret för barnets personliga och ekonomiska förhållande.

Undantag

1 Den gode mannen har inte den daglig omvårdnaden och tillsynen av barnet, om han eller hon inte samtidigt är familjehemsföräldrar.

2 Den gode mannen har ingen försörjningsplikt mot barnet.

Ansvaret för daglig omvårdnad, matlagning, boende, hygien ligger på boendepersonal eller  familjehemsföräldrar, om barnet har en sådan placering. Däremot ska gode mannen fatta beslut om barnets boende i samråd med socialtjänsten och övriga inblandade, och ska även ha regelbunden kontakt med barnet och andra viktiga personer kring barnet.

En god man ska vara som ett nav för barnet, vara den trygga person som barnet kan vända sig till i alla lägen, oavsett vad det handlar om. Gode mannen ska följa barnet genom hela asylprocessen, både vara ett stöd och en medmänniska samt ha kontakt med myndigheter och se till att de gör sitt arbete så att barnet får de rättigheter han/hon har rätt till.

Det är viktigt att understryka att godmanskapet är en tillfällig lösning för barnet i avvaktan på beslut om antingen uppehållstillstånd eller avvisning/utvisning. När barnet fått permanent uppehållstillstånd ska barnet inte ha en god man utan då ska barnet ha en särskild förordnad vårdnadshavare. Det är socialtjänsten som utser särskild förordnad vårdnadshavare.

Vad innebär begreppet vårdnadshavare och förmyndare

När gode man enligt lagen går in som både vårdnadshavare och förmyndare syftas det på vad som sägs i föräldrabalken (1994:381). I föräldrabalken 6 kap. 2 § 2 stycket står det att vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållande och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet får tillsyn, tillfredställande försörjning och möjlighet till skolgång. Vårdnadshavaren har en skyldighet och en rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet blir 18 år upphör vårdnadshavarens ansvar. Enligt 12 kap. 1 § föräldrabalken ska förmyndaren förvalta barnets tillgångar och företräda det i angelägenheter som rör tillgångarna. Förmyndarskapet upphör när barnet blir 18 år.

Några av Gode mans uppgifter 

 • Ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket
 • Ansöka under asylprocessen hos Migrationsverket om särskilt bidrag, som exempelvis kan vara till kläder, busskort, fritidsaktiviteter
 • Hjälpa barnet - och närvara - i samband med utredning hos Migrationsverket och socialnämnd
 • Närvara vid förhör hos polis och åklagare – om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott
 • Delta vid utvecklingssamtal, elevvårdssamtal, utredningar hos skola och socialtjänst, delta vid upprättande av vårdplan
 • Hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård
 • Hålla kontakt med boendet där barnet bor
 • Verka för en familjeåterförening
 • Ansöka om studiebidrag
 • Medverka till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa för barnet

Vad ingår inte i gode mans uppdrag 

 • Som god man kan du inte ansöka om barnbidrag för barnet. Detta blir en uppgift för socialtjänsten att göra.
 • Till skillnad från en förälder har gode mannen inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet och inte heller har gode mannen någon försörjningsplikt. Dock måste gode mannen reagera och agera för barnet om denne får vetskap om brister i den dagliga omsorgen
 • En god man kan som regel inte förväntas följa med barnet till skola, läkare eller fritidsaktiviteter. Det är snarare en uppgift för personalen på boendet där barnet vistas, familjehemmet eller en social kontaktperson, som socialtjänsten tillsatt. Trots denna begränsning kan det ändå vara så att barnet vill att gode mannen blir den som följer med som mänskligt stöd vid exempelvis ett känsligt läkarbesök

Gode mannen har ingen lagstadgad tystnadsplikt men ska självklart inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående. Gode mannen ska inte heller föra vidare information som berättats i förtroende. Om överförmyndarnämnden får kännedom om att det skett överträdelse kan det vara skäl för att gode mannen entledigas.

God man får ett arvode för sitt uppdrag.

Välkommen att kontakta Sorsele kommuns överförmyndare Björg Sjögren

Senast uppdaterad den 24 augusti 2017