Till innehåll

Corona i Sorsele?

Allmän smittspridning i hela Västerbottens län - även i Sorsele.

Region Västerbotten bekräftade den 30 mars att det finns allmän smittspridning i hela Västerbottens län. Detta omfattar även Sorsele kommun. Det innebär att du riskeras att utsättas för smitta om du rör dig i länet, oavsett var, även i Sorsele kommun och oavsett om du har kontakt med någon som har bekräftats smittad genom provtagning eller ej. 

Det är alltså som tidigare mycket viktigt att hjälpas åt och dämpa smittspridningen genom att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär att var och en har ett personligt ansvar att förhindra spridning av covid-19. Som tidigare ska man alltså vara:

  • Noggrann med sin handhygien och tvätta händerna ofta

  • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas samt på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler

  • Hålla avstånd i kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel

  • Avstå från att delta i större sociala sammanhang

  • Undvika att resa i rusningstid

  • Avstå från onödiga resor.

Personer över 70 år är en riskgrupp och bör minska sina sociala kontakter, begränsa nära kontakter med andra och undvika platser med många människor. Läs mer på vår information om coronavirus.

 

Corona i äldreomsorgen eller skolan?

Patientsekretess råder, vilket innebär att Sorsele kommun inte kan bekräfta eller dementera smitta i verksamheterna. Kommunen uttalar av denna anledning sig inte om brukares, elevers eller anställdas hälsotillstånd. 

Vid konstaterad smitta i någon av verksamheterna vidtas åtgärder för att förhindra att smittan sprids vidare. För smittspårning ansvarar Region Västerbotten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter.

Kommunens verksamheter arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning generellt, samt för att det finns nödvändiga kunskaper, rutiner och möjligheter för säker vård och omhändertagande av brukare vid konstaterad smitta. Sorsele kommun samverkar med Region Västerbotten och övriga kommuner i frågor avseende kommunal hälso- och sjukvård i samband med covid-19. 

Som arbetsgivare har också kommunen ett arbetsmiljöansvar kopplat till covid-19. Det innebär att arbetsuppgifter ska kunna genomföras så säkert som möjligt och att det vidtas nödvändiga åtgärder i det fall medarbetare kan ha utsatts för smitta på arbetsplatsen.

 

Orolig förälder eller anställd?

Den utpekade riskgruppen för covid-19 är personer över 70 år. Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19, och som arbetsgivare hanterar vi förstås dessa fall utifrån situationens förutsättningar och läkares rekommendationer.

Elevhälsochefen påminner om möjligheten till distansundervisning för äldre elever i riskgrupp. Vårdnadshavare och behandlande läkare får göra bedömningen om barnet är i riskgrupp. Om yngre elever i riskgrupp som är i behov av tillsyn men vars föräldrar inte klarar av tillsynen för att de arbetar i samhällsviktig verksamhet, kan undervisning ordnas i särskilda skollokaler vid Vindelälvsskolan. Detta gäller även för barn som är i behov av särskilt stöd.

Rektor för förskolan påminner vårdnadshavare med barn i förskoleverksamhet att meddela förskolepersonalen ifall de har barn i riskgrupp.

 

Kommunens åtgärder

Kommunen har allt eftersom tagit beslut och jobbar löpande med att reducera riskerna för smittspridning i de olika verksamheterna. 

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner. 

Krisledningen är aktiverad och möts regelbundet. Tidigare beslut omprövas, om det finns anledning att göra detta.

Senast uppdaterad den 6 november 2020