Lyssna

Information på Svenska

Sorsele kommun är samiskt förvaltningsområde sedan 1 januari 2010. Från kommunens sida ses lagstiftningen och de skyldigheter som samhället ansvarar för, att utveckla samiskan och samernas rätt till barn- och äldreomsorg på sitt eget språk, som ett viktigt och angeläget steg i samhällets utveckling.

 

Förvaltningsområden

Sorsele kommun är en av de 22 samiska förvaltningskommunerna.  

Statsbidrag

Kommunerna inom det samiska förvaltningsområdet får ett årligt statsbidrag till de merkostnader som kommunen har för att stödja användningen av samiska i enlighet med den nya lagstiftningen.

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av samiska.

Statsbidraget till Sorsele kommun för merkostnader är på 660 000 kronor årligen. Summan är oförändrad sedan 2010.

Bakgrund 

Minoritetspolitiken infördes som politikområde år 2000 i anslutning till att Sverige gjorde en överenskommelse om Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Erfarenheter visar att de minoritetspolitiska målen är svåra att nå och att tillräcklig hänsyn inte har tagits till de nationella minoriteternas behov.

Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik pekat på behovet av förbättringar på en rad områden. Regeringens minoritetspolitiska strategi innehåller därför åtgärder för att:

  • säkerställa att Europarådets minoritetskonventioner följs
  • bättre följa upp genomförandet av minoritetspolitiken
  • motverka diskriminering av och utsatthet för de nationella minoriteterna
  • stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande samt
  • främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Dina rättigheter

Du som är same tillhör Sveriges fem nationella minoriteter och samiska är av de fem ett nationella minoritetsspråken. Som nationell minoritet är det viktigt att veta vilka dina rättigheter är och vilka krav du kan ställa på din kommun eller andra myndigheter.

Du som bor i ett förvaltningsområde har förstärkta rättigheter. Framför allt kan du ställa högre krav om du pratar samiska eftersom samiskan har ett förstärkt skydd. Du har rätt att ta kontakt med myndigheter muntligen och skriftligen på ditt språk. Även utanför förvaltningsområdet ska du kunna använda ditt språk om myndigheterna har språkkunnig personal.

Ska du medverka i en rättegång har du också rätt att ha tolk och prata på ditt modersmål. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen kan du kontakta skriftligen på samiska och finska.

Den nya lagen värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorgen helt eller delvis på samiska i förvaltningsområdet. Samma sak gäller inom äldreomsorgen, det ska finnas personal som kan prata samiska. Även om du bor i en kommun som inte ingår i förvaltningsområdet har du rätt till äldreomsorg på ditt språk om det finns personal som behärskar språket.

Men den nya lagen handlar inte bara om språket. De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla hela sin kultur. Och det gäller i hela Sverige, i alla kommuner, även de som inte ingår i förvaltningsområdet.

Din kommun har en skyldighet att informera om den nya lagen och vilka rättigheter du har. Håll utkik efter informationsträffar och se till att engagera dig lokalt och ta reda på vilka frågor ni kan driva. De nationella minoriteterna ska också finnas med i lokala samrådsgrupper och kunna tycka till om frågor som berör den egna gruppen.

Om du tycker att dina rättigheter kränks och att kommunen inte lever upp till lagen då kan du som same ta kontakt med Sametinget som har tillsynsansvar.

Länkar:

Om dina rättigheter

Sametinget

Länsstyrelsen i Stockholm

minoritet.se 

Förskola

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enlig skollagen ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten utövas på samiska.

Det här innebär att Sorsele kommun är skyldig att ordna förskoleverksamhet på samiska om förälder eller vårdnadshavare begär det. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barnens språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Äldreomsorg

En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska.  Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Det här innebär att vi är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på samiska. Det är utmaning för oss i kommunen med tanke på att Sorsele är en glesbygdskommun.  Vi kommer att göra det vi kan för att erbjuda samiskttalande äldre rätten att använda sitt modersmål.

Vi arbetar med en ständig inventering för att få en så bra bild som möjlig att behoven. Idag kan vi inte fullt ut lösa samisktspråkig äldreomsorg. Men vi kan, i samråd med berörda, hjälpa till med tillfälliga lösningar.

Språkservice på samiska

Enskilda har rätt att använda samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk.

Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på samiska.

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. 

Det här innebär att vi är skyldiga att ordna språkservice på samiska för att möta de behov som samerna i kommunen har. Språkservice på samiska går att lösa på många olika sätt. Du som vill använda samiska kan vända dig till oss i kommunen. Vi kan då gemensamt hitta en lösning med hjälp av tolkning till både nord-, syd och umesamiska.

Samråd

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Sorsele kommun har 2010-2012 haft ett flertal möten med företrädare för samebyar, sameförening och andra samiska representanter i kommunen.  2011 bildades en egen samisk samrådsgrupp.

Länkar:

Handlingsplan/Dåjmmaulmieh

Senast uppdaterad den 10 december 2018