Lyssna

Frågor och svar

Vad innebär lagstiftningen om nationella minoriteter?

Lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråk (SFS 2009:724) infördes 1 januari 2012 och den fastställer ett grundskydd för fem nationella minoriteter: samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken utgörs av samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib. Grundskyddet gäller i hela Sverige oavsett om man är ett förvaltningsområde eller ej. Grundskyddet innebär att de nationella minoritetsspråken ska främjas och skyddas samtidigt som kulturen ska utvecklas och bevaras. Grundskyddet innefattar också att kommuner och myndigheter ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt lagen. De fem nationella minoriteterna ska också ha inflytande i frågor som berör dem och det ska helst ske genom samråd.

Lagen innefattar också ett förstärkt skydd av de nationella minoriteternas språk och kultur i särskilda förvaltningsområden och förvaltningsmyndigheter. Myndigheter och kommuner, har ett ansvar för att stärka och skydda de nationella minoritetsspråken.

Minoritetsspråkslagen SFS 2009:724

Vilka är Sveriges nationella minoriteter?

Sverige har fem erkända nationella minoriteter: samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer. Samerna är dessutom erkänt som Sveriges urbefolkning.

Att just de här minoriteterna blev utsedda till nationella minoriteter beror på att de är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, har en uttalad samhörighet, egen identitet och har funnits i landet i hundratals år, för samernas del handlar det om tusentals år.

De fem nationella minoriteterna har egen kultur, eget språk och judarna även en egen religion. Med minoritetspolitiken ville staten ge minoriteterna en chans att bevara, främja och utveckla språk och kultur.

Vad menas med begreppet urfolk?

Begreppet urfolk har inget att göra med vem som var först eller hur modernt folket lever.
Det är en juridisk definition att ett urfolk/ursprungsfolk har levt i ett visst geografiskt
område innan det koloniserades. För att vara urfolk ska man själv känna sig som
sådant och vilja bevara sin etniska identitet. Samerna uppfyller alla kriterier och är även
erkända av Sveriges riksdag både som ett urfolk (1977) och och ett folk (ny grundlag 2011).

Vad är ett förvaltningsområde (förvaltningskommun)?

Utöver grundskyddet finns särskilda rättigheter som gäller i de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska de nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen och skriftligen. Förvaltningsmyndigheter måste se till att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen ska också erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråken.

Uppdaterad den 5 oktober 2017