Lyssna

Sorsele kommuns digitala anslagstavla

Skärpt eldningsförbud i Sorsele kommun från 25 juni klockan 13.00

På grund av hög brandrisk har skärpt eldningsförbud beslutats i Sorsele kommun. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark från och med 20-06-25 klockan 13.00. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser om du använder gas- eller spritdrivna frilufts-kök. Förbudet gäller tills vidare. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om vad som gäller. ------ There is an extended fire ban in Sorsele. It is forbidden to light fires and grill in the forest and on open land in from June 25:th, 1.00 o’clock PM. You may cook and grill in designated grilling areas, if you use a camping stove. The ban applies until further notice. You are obliged to keep up to date regarding rules that apply. Call fire chief on duty +46 950 162 11 for further information

Kungörelse

Organ
Kungörelse
2020-06-25
Ansvarig för kungörelse
Jan Fransson, Räddningschef

Laglighet och överklagande

Beslutet är fattat av räddningschefen med stöd av Förordning om skydd mot olyckor 2 kap; 7§. Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen med stöd av Lag om skydd mot olyckor 10 kap; 5 §; 2: a st.

När gäller eldningsförbudet?

Eldningsförbudet gäller från och med 20-06-25, kl 13.00. Eldningsförbudet gäller tills annat meddelats. Ändring eller upphävande av förbudet kommer att publiceras på kommunens websida.

Var får jag elda och grilla – trots det skärpta eldningsförbudet?

Det skärpta eldningsförbudet gäller i Sorsele kommun. Eldningsförbud råder eventuellt också i andra kommuner i närområdet.

Det skärpta eldningsförbudet gäller endast utomhus i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit.

Förbudet gäller även inom så kallad sammanhållen bebyggelse. Det innebär att eldningsför-budet även gäller i områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får emellertid elda och grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus eller på din kolonilott om grillplatsen är avgränsad med obrännbart material och underlaget också är obrännbart.

Vad får jag elda?

Förbudet gäller endast eldning, grillning, matlagning, bränning med fasta bränslen som till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar med de undantag för sammanhållen bebyggelse och fast grillplats som anges i föregående stycke. Det innebär att eldning eller matlagning med spritbrännare eller gasolbrännare är tillåten. Heta arbeten där man inte använder fasta bränslen är också tillåtna.

Kan jag få undantag från eldningsförbudet?

Kommunens räddningstjänst kan i särskilda fall medge undantag från förbudet, till exempel

  • för aktör som genomför hygges- eller naturvårdsbränning som föranmälts till räddningstjänsten
  • för aktör som bedriver lägerverksamhet, campingplats, tävlingsarrangemang eller verksamhetsutövare för friluftsaktiviteter som har iordningsställda grillplatser/eldstäder och där dessa har organiserat brandskyddet runt aktiviteten.

För att ansöka om undantag från eldningsförbudet eller ytterligare information, kontakta räddningschef i beredskap, 0950-162 11. Var beredd att skicka in en bild på den grillplats du har tänkt använda.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Om du bryter mot förbudet riskerar du att dömas till böter även om ingen brand sprider sig.

Vid skärpt eldningsförbud gäller även:

Förbud mot användning av pyroteknik och förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen utomhus. Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att de är placerade så att risken för antändning och spridning är låg. Inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc.) i annat syfte än grillning och matlagning.

Vad ska jag göra om jag upptäcker en brand i skog och mark?

Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Information till verksamheter som inte omfattas av eldningsförbud, men kan innebära en brandrisk

Eldningsförbudet gäller bara eldning utomhus och gäller inte arbeten eller andra verksam-heter trots att de kan innebära en brandrisk.

Räddningstjänsten påminner därför om att:

  • en brand som startar genom oaktsamhet eller slarv kan innebära straffansvar eller krav på skadestånd oavsett om eldningsförbud råder eller ej.
  • gnistskydd i skorstenar på badtunnor, utegrillar och liknande är effektivt för att hindra brandspridning
  • gnistor från vinkelslip, röjsåg eller liknande kan lätt starta en brand.
  • banddrivna skogsmaskiner är en vanlig orsak till skogsbrand
  • skjutning på skjutbanor innebär en högre brandrisk. Om möjligt, vänta med skjutövningarna till dess att brandrisken blivit lägre
  • cigarettfimpar som slängs på marken kan glöda länge efter att de kastats och starta en brand långt senare

 

2020-06-25

Jan Fransson

Räddningschef

Senast uppdaterad den 27 juni 2018