Lyssna

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Sorsele kommun har nu färdigställt arbetet och antagit de fördjupade översiktsplanerna för sina fyra serviceorter; Ammarnäs, Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Syftet med arbetet är att förbättra beslutsunderlaget för fysisk och strategisk planering. Det kan exempelvis beröra prioritering av olika markanvändningsintressen och riksintressen, men också utvecklingsfrågor inom näringspolitik, föreningar, sociala frågor och natur- och kulturvärden. Konkret kan detta handla om exempelvis tomtmarksfrågor, företagsetablering, föreningsfrågor, eller utveckling av olika gemensamma miljöer. Målsättningen är att få fram ett underlag till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.


Skillnaden mellan en översiktsplan och en fördjupad översiktsplan ligger i att fördjupningarna hanterar mer detaljerade frågor för själva orten där samrådsdagarna hålls.

Senast uppdaterad den 3 september 2020