Översiktsplan

Rubrik ÖP

Vägen framåt - tillsammans

Sorseles arbete med Översiktsplanen pågår just nu för fullt. Översiktsplanen kan ses som en kommuns ”masterplan”. Den ska visa på färdriktning för livskraft och allt arbete genomförs utifrån kommunens vision och värdegrund - genom glädje, mod och respekt utvecklas en livskraftig kommun där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla! I vår nya Översiktsplan där vi styr mot ett Livskraftigt Sorsele vill vi se att hela samhället arbetar tillsammans för att skapa goda livsmiljöer för oss som bor här idag och i framtiden. Men även för att locka inflyttare och besökare. Ett annat syfte med planen är att skapa goda förutsättningar att driva företag i hela kommunen, samtidigt som vi ger trygghet vid nya etableringar. Vilka frågor brinner just du för när vi pratar om en framtida utveckling av Sorsele som går åt rätt håll? Medan vi fortfarande är inne i den öppna fasen har du din chans att verkligen vara med och påverka. Dina synpunkter är vår framtid.

Varför är det viktigt?

Kärnan i Sorsele kommuns problem och utmaningar handlar om att vi är få människor som bor och verkar i kommunen. Det leder till att vi får allt svårare att organisera och ha råd med den samhällsservice som krävs. Vi får dessutom allt svårare att få tag i rätt kompetens till de arbeten som kommunen och våra företag behöver för att kunna växa och utvecklas. Vår plats på jorden innebär för- och nackdelar. Vi som bor här har stora fördelar utifrån vår natur och kultur, men vi har även utmaningar utifrån långa avstånd. En annan utmaning som vi har är att många medborgare och företag upplever svårigheter vid investeringar. Vi har dessutom stora och överlappande riksintressen som många kan uppleva som begränsande. Vi behöver hitta nya sätt att arbeta tillsammans för att minimera våra hinder - men främst att nyttja de resurser som vi har på bästa sätt för att kunna nå Livskraft!

 

Att förhålla oss till

Länsstyrelsen övervakar att kommunernas planer hanterar vissa lagstadgade frågor och dessa handlar till stor del om hur vi skyddar viktiga mark- och vattenområden (riksintressen), men även andra frågor som exempelvis hur vi jobbar lokalt för att nå hållbar utveckling och hur vi hanterar det långsiktiga behovet av bostäder. I Sorsele kommun har vi ett stort antal riksintressen som handlar om att statliga myndigheter har gjort anspråk på olika områden som de anser vara av stor betydelse för bevarande eller som resurs. Översiktsplanen ska visa på färdriktning för livskraft och allt arbete utgår, organiseras och genomförs utifrån kommunens vision och värdegrund. Som ett led i detta är hållbarhetstanken med som en röd tråd utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

faserna

1. Den öppna fasen

Den öppna fasen karaktäriseras av att lyssna in vad som är våra viktiga frågeställningar utifrån våra medborgare, företag, politiker, myndigheter och sakägare – vilka frågor som planen bör försöka hantera utifrån riktningen Livskraft. Under den öppna fasen sker även kartläggning och beskrivning av var vi befinner oss idag. Viktiga frågeställningar i detta skede är att ”gräva där vi står” – var kan vi nyttja våra komparativa fördelar och gå mot smart specialisering. Vi nyttjar medborgardialogen som arbetsform för att mobilisera kraft och ge tydliga inspel till var kommunens möjligheter finns till utveckling. Dialoger förs med medborgare, näringsliv, markägare, föreningsliv och sakägare för att säkra att vi ”fångat upp” de viktiga frågorna som bör hanteras i planen. Målsättningen är att under den öppna fasen slå fast och tydliggöra frågor som Översiktsplanen ska hantera (förutom Länsstyrelsens bevakningsfrågor). 

Den öppna fasen avslutades i februari 2017.

Översiktsplan - Fas 2

2. Organisering/Förhandling

Organisering/Förhandling handlar om att lägga förslag till hur kommunen ska förhålla sig till olika intressen/intressenter/riksintressen etc. med bibehållen vision om livskraft. Sedan sommaren 2016 har vi genomfört flera olika dialogträffar inom arbetet med ny översiktsplan. Under dessa träffar har vi sonderat terrängen för vad invånare, näringar och myndigheter tycker är viktigt i planeringen för Sorsele kommuns framtid. Det är viktigt att det finns ett bra underlag för den nya översiktsplanen så att kommunens viktiga näringar har bra möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. På samma sätt är det viktigt att planeringen syftar till att ge befolkningen en vardag fylld av livskvalitet och framtidstro utifrån den verklighet som människor faktiskt lever i. Materialet från dialogerna kommer under våren 2017 att fungera som en del av ett underlag till att ta fram förslag för de olika tematiska avsnitten i den nya översiktsplanen.

Målsättningen är att få fram ett grundförslag i oktober 2017.


Senast uppdaterad: 2017-04-11
Uppdaterad av: Theres Lundin