Webben - handledande dokument

Webbpolicy - Kommunstyrelsen har beslutat om en policy för vår hemsida. Policyn ska underlätta för våra redaktörer att skapa enhetliga sidor på webben.

Handbok, allmänt - förutom den handbok som leverantören har lagt in i verktyget OEW så har vi själva gjort en enkel handbok (vers 2012-09-28, rev 131101), särskilt för nybörjare.

Handbok, nyheter - konsten att lägga in nyheter på hemsidan återfinns i denna handbok (version 2012-02-06, rev 131031). Nyheter i Intranätet görs i princip på samma sätt, men här kommer nyheten bara på allra första sidan. Logotyper i dessa nyheter behöver inte användas om det inte är alldeles nödvändigt.

Handbok, blanketter - vi använder en hel del blanketter, denna handbok (version 2012-04-29) kan vara till hjälp. 

SKL:s rapporter - de har gjort granskningar av kommunernas webbplatser åren 2009-2013. Alla rapporter finns på deras hemsida - läs!

SKL:s rapporter - huvudredaktörernas uppdrag är att gå igenom rapporterna från SKL och se vad vi kan förbättra utifrån deras analys. Vi har gjort en sammanställning av det som fattas på hemsidan och skickade den till samtliga webbredaktörer i april 2012. Den listan behöver gås igenom och uppdateras, men är ändå ett hjälpmedel för redaktörerna. Vi har ännu inte gjort någon sammanställning av SKL:s granskning för 2013.