Kommunalrådet informerar - maj 2015

Hej alla Sorselebor!

Här kommer lite information om vad som händer just nu i den kommunala världen;

Det som har jobbats med mest i kommunen sen jag skrev förra gången är bokslutet för 2014. Vi lade en underfinansierad budget för 2014 på grund av att vi beräknade att solhemsflytten inte skulle hinna ge full besparingseffekt, den är planerad att ge full effekt 2015 på ca 5 mkr. Jag måste ge en eloge till alla som jobbat tålamodigt under tiden som flytten har pågått. Det totala underskottet för 2014 blev 7,4 mkr så det diffade 3,4 mkr mot budget.

På nämnd och utskottsnivå så har budgeten sammantaget balanserat, de främsta anledningarna till underskottet är mindre skatteintäkter och statsbidrag än budgeterat 2,6 mkr. Aviserad utbetalning från Fora uteblev 1,8 mkr. Nedskrivningar har gjorts med 1,3 mkr. Uppbokad pensionsskuld 1,2 mkr. Samt att försäljningen av industrihus i Gargnäs gick 927 tkr i förlust.

Till viss del så kompenseras de stora underskotten med en återsökt momskompensation på 1,8 mkr. Vi har i dagsläget ett balanserat underskott på 9,1 mkr och det kommer att krävas stor återhållsamhet för att vi ska kunna återhämta underskottet till 2020.

Ett förslag på att revidera de finansiella målen i planeringsanvisningarna har tagits i kommunstyrelsen, det innebär bland annat att våra investeringar 2016-2018 ej får överstiga 6,6 mkr totalt. Resultatet måste uppgå till minst 2 mkr/år fram till 2020, soliditetsmålet på 30 % till 2020 kvarstår.

Det som kommer att bli den absolut största utmaningen för oss är befolkningsminskningen, men jag ser ändå ljust på framtiden, finns det bara arbetstillfällen så kommer det att stabilisera och vända befolkningsutvecklingen.  Så det gäller att vi tar tillvara på alla möjligheter till etableringar som innebär arbetstillfällen. Som en jämförelse 1 arbetstillfälle i Sorsele motsvarar ca 50 i Umeå, det understryker hur viktigt alla arbetstillfällen inom alla näringar är. Som slutord till denna information vill jag belysa hur viktig alla Sorselebor är.

// Kjell Öjeryd

Senast uppdaterad: 2015-06-23
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson