Projekt "Bredband till fler"

Den 9 december beslutade strukturfondspartnerskapet övre Norrland att prioritera projekt ”Bredband till fler” och bevilja dryga 22 miljoner kronor i projektstöd. Inom ramen för projektet kommer så kallat ortssammanbindande bredbandsnät att byggas i Västerbottens alla 15 kommuner

Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå dit krävs stora satsningar på bredbandsutbyggnad, främst i de mer avlägsna områdena som idag helt saknar marknadsintresse.

De 22 miljoner kronor som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden avser medfinansiering om 50 % av projektets totala budgetomslutning. Region Västerbotten medfinansierar projektet med 5 miljoner kronor (11 %) och länets kommuner medfinansierar tillsammans 17 miljoner kronor (39 %).

Projektet startar den 1 januari 2016 och förväntas pågå t.om. 30 april 2019

 


-- Eu-logga landsbygdsområden -- Bredband till Alla (Bredband til alla)

Senast uppdaterad: 2016-06-28
Uppdaterad av: Mari-Anne Englund