Slutet sällskap

Allmänna förutsättningar för tillstånd
Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som förening, företag, klubb, personalgrupp eller dylikt. För att det skall kunna vara fråga om ett sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Ett medlemskap kan inte lösas i entrén. Omfattningen av det slutna sällskapet kan vara av betydelse för huruvida det kan räknas som slutet sällskap. Serveringslokalen får inte hållas öppen för nya gäster under pågående tillställning och det är inte tillåtet att annonsera om tillställningen. Lagad mat och alkoholfria alternativ skall tillhandahållas. Inga andra alkoholdrycker får förekomma på serveringsstället än de som har inköpts av arrangören. Deltagarna i sammankomsten får inte föra med sig egna alkoholdrycker. Alkoholservering får ske kl. 11.00-24.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Tillståndshavaren, eller av denne utsedd serveringsansvarig, skall utöva tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Ungdomar under 18 år får inte serveras, ej heller personer som är märkbart berusade.

Ansökan om tillstånd samt avgiften ska vara kommunen tillhanda senats 10 dagar före serveringstillfället.

Ansökningsavgiften på 600 kronor för föreningar och 1.000 kronor för företag ska vara inbetald och bokförd för att ansökningen skall börja handläggas. Avgiften inbetalas på
bg 764-8470. Ange vad inbetalningen avser.

Max 8 tillstånd/år beviljas för samma arrangör, utom vid yrkesmässig verksamhet.

Ansökan adresseras:
Sorsele kommun
Kommunstyrelsen
924 81  SORSELE

Senast uppdaterad: 2013-11-11
Uppdaterad av: Ann-Kristin Karlsson