Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänstens syfte
Riksfärdtjänsten är till för personer som av olika skäl inte kan förflytta sig på egen hand eller använda kollektiva färdmedel. Syftet är att alla skall ha möjlighet att färdas kollektivt, även om man t.ex har ett funktionshinder. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som om man hade rest med buss. Man kan få åka tillsammans med andra personer, precis som man gör i kollektivtrafiken.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?
Ni som har ett stort varaktigt funktionshinder samt måste resa på ett särskilt kostsamt sätt kan ansöka om tillstånd.

Riksfärdtjänstberättigade personer

Tillstånd att åka med riksfärdtjänst ges under förutsättning att 

 • sökande är folkbokförd i kommunen
 • resan till följd av den sökandens funktionshinder till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller kan  göras utan ledsagare
 • funktionshindret måste bedömas bestå mer än 6 månader
 • ändamålet med resan är rekreation , fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet
 • resan inte ersätts av annan t.ex en förenig eller organisation
 • resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande

På begäran skall funktionshindret kunna styrkas med ett läkarutlåtande eller särskild utredning. Läkarutlåtandet bekostas av sökanden 

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?
För ansökningsblankett vänd dig till kommunens riksfärdtjänstutredare tel 0952-140 00, eller kommunens hemsida.
Ansökan om riksfärdtjänst görs skriftligt. Vissa personuppgifter måste då lämnas av den sökande. Blanketten skickas sedan till färdtjänstutredaren.

Handläggningstid
Handläggningstiden för ansökan om enstaka resa är 3 veckor från att alla handlingar inkommit till riksfärdtjänstutredaren.
I samband med storhelger krävs i praktiken att  ansökan inkommer tidigare eftersom tillgången på transportmedel är begränsade.

Bedömning av riksfärdtjänst
Rätten till riksfärdtjänst prövas enligt § 5 och 6 ”lag om riksfärdtjänst".

Val av färdmedel
Resor med riksfärdtjänst skall göras med allmänna kommunikationer, taxi eller specialfordon. Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av resenärens funktionshinder och övriga omständigheter. Billigaste färdsätt skall användas och prövas enligt följande: 

 • i första hand buss med ledsagare
 • i andra hand används allmänna kommunikationer, dvs tåg eller flyg där så är möjligt med hänsyn till resenärens funktionshinder
 • i tredje hand används allmänna kommunikationer   kombination med taxi eller specialfordon
 • i fjärde hand används enbart taxi eller specialfordon
 • annan prioritering kan göras om resan därigenom blir billigare.

Den omständigheten att det saknas allmänna kommunikationer är i sig inte skäl till att bevilja riksfärdtjänst.

Ledsagare
Ledsagare beviljas under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande. Fram- och återresa för ledsagaren beviljas om omständigheterna så kräver.

Även resa för ledsagare beställs hos kommunen. Lagen om riksfärdtjänst föreskriver inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla ledsagare.

Bagage
Bagage får medförs i ned mängd som respektive trafikföretag medger i sina stadgar. För resa med taxi får normalt bagage medföras. Som normalt bagage räknas 2 väskor per resenär. Utöver bagage får nödvändiga handikapp hjälpmedel alltid medföras.

Husdjur
Vid resor med allmänna kommunikationer får husdjur medföras enligt trafikföretagens anvisningar. Vid resor med taxi och specialfordon samt kollektivtrafik får husdjur normalt ej medföras. Undantag kan medges efter särskild ansökan.
Undantag medges alltid för ledarhund

Anpassning av restid
Huvudregeln är att önskad avresetid kan förskjutas inom en halv dag. I samband med större helger kan tids förskjutningar förekomma. Avsteg från reglerna om tids förskjutning kan göras med hänsyn till resenärens funktionshinder och ändamålet med resan.

Samåkning i taxi, specialfordon och kollektivtrafik

Samordning ev resor med taxi och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta innebär att resenären få samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan ressträckan och restiden bli längre än vid en direkt resa.

Beställning av resa
Resenären beställer resan hos kommunens riksfärdtjänsthandläggare

Vart får man åka?
Resan skall göras inom Sverige och får i sin helhet inte ske inom kommunens färdtjänst område.

Överklagande av beslut
Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos länsrätten. Överklagandet skall ske skriftligt. Beslutet från länsrätten skall ha inkommit till kommunen inom 3 veckor efter det att sökanden fick del av detta. När avslag ges medföljer information hur man överklagar 

 

Senast uppdaterad: 2017-01-02
Uppdaterad av: Bodil Granström