Ekonomiskt bistånd

Vem har rätt till ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i kommunen har rätt till ekonomiskt bistånd om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina beov på annat sätt. För att ansöka om bistånd måste du ha fyllt 18 år. I det fall du går i gymnasieskolan är dina föräldrar försörjningsskyldiga upp till 21 år.
(Föräldrabalken 7:1)

Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand skall du tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd m m.) Tillgångar (bankmedel, aktier, fonder m m) eller kapitalvaror som lätt går att sälja, måste först användas innan du har rätt till bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd är inte villkorslöst!

Är du arbetslös och frisk måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller anvisad praktik, annars riskerar du att inte få något ekonomiskt bistånd. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan inidivi- och familjeomsorgen ställa krav på att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du avvisar ett sådant erbjudande kan din ansökan om ekonomiskt bistånd avslås eller nedsättas.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar.
Riksnorm skall täcka kostnader för

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan dessutom ha rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Du kan även söka hjälp till andra saker (bistånd i annan form) t ex till flyttkostnader, möbler eller tandvård.

Så här söker du ekonomiskt bistånd:

Vill du ansöka om ekonomiskt bistånd ta kontakt med individ- och familjeomsorgen för besök. vid första besöket ska du ta med dig:

Hyreskontrakt och hyresavi, som styrker boendekostnaden

 • Kopia på senaste deklarationen
 • Inkomstuppgifter som exempelvis lön, pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållstöd eller bostadsbidrag för de senaste tre månaderna
 • Handlingsplan från arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Läkarintyg om du är sjukskriven
 • Ekonomisk översikt och kontoutdrag för de senaste tre månaderna från alla dina konton.

Individ- och Familjeomsorgsenheten gör sedan en ekonomisk utredning. Den är frivillig och kan avbrytas om du vill det. Det är viktigt att Individ- och Familjeomsorgsenheten får veta hur stor familjen är, hemmaboende barns ålder, hur man bor och hur inkomster, utgifter och tillgångar ser ut. Allt måste vara ifyllt och ansökan underskriven för att den skall kunna behandlas.

Alla uppgifter om olika inkomster och utgifter måste vara riktiga. Att lämna felaktiga uppgifter är brottsligt och kan leda till polisanmälan.

Socialtjänsten kan kräva tillbaka pengar som har betalats ut om man har lämnat oriktiga uppgifter eller om man har fått en förskottsutbetalning från socialtjänsten i väntan på exempelvis pension, bostadsbidrag, sjukersättning eller A-kassa.

Om socialtjänsten avslår hela eller delar av ansökan om eknomiskt bistånd går det att överklaga beslutet hos länsrätten. Det ska göras skriftligt inom 3 veckor. Socialtjänsten skall informera om hur det går till och hjälpa till om det behövs.

 

Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: