Eldstad och rökkanal

Anmälan
Före installation eller väsentlig änddring av eldstad och rökkanal måste Du lämna in en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsenheten.

Att tänka på vid installation
Ta först kontakt med en skorstensfejartekniker eller annan sakkunnig för att diskutera utformning av rökkanal m.m. Om en ny rökkanal ska installeras kan Du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske. En befintlig rökkanal kan t. ex. behöva renoveras innan Du kan ta den i bruk.

Skorstenen bör placeras så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege.

Du är själv ansvarig för att lagar och regler (t. ex. boverkets byggregler BBR) följs vid installation och eldning. Oavsett om Du väljer en färdig typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis är brandsäkerheten det mest väsentliga. Det är viktigt att Du följer fabrikantens anvisningar.

När installationen är klar ska Du ta kontakt med skorstensfejarteknikern för att besiktiga den.

Krav på anmälan
Du ska göra en anmälan:

- när en ny eldstad installeras
- när en ny skorsten/rökkanal installeras
- när en ny braskasett installeras i befintlig öppen spis
- vid byte av eldstad

undantag
- om Du byter ut en befintlig braskamin till en likvärdig kamin krävs ingen anmälan om anslutning sker till befintlig godkänd skorsten/rökkanal
- om du Du har en godkänd kamin och sätter in ett nytt godkänt skorstensrör (stålrör) i befintlig murad skorsten för att förbättra skorstenen krävs ingen anmälan

Anmälan ska innehålla
- blanketten "Anmälan eldstad/rökkanal"
- planritning som visar eldstadens placering i byggnaden
- uppgift om typ av eldstad respektive rökkanal, med typgodkännande nummer (broschyr)
Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, t.ex. om den placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad kan det i vissa fall (inom detaljplanelagt område) även krävas bygglov.

Beslut i form av startbesked
Beslut att få påbörja arbetet får Du i form av ett startbesked. Av startbeskedet framgår även vad som krävs för att ett slutbesked ska kunna ges.

Besiktning
Innan eldstaden och rökkanalen tas i bruk ska den besiktigas och godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligtvis skorstensfejarteknikern, som efter genomförd besiktning skriver ut ett sakkunnighetsbevis.

Förutom att kontrollera om eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt skydd mot brand, så kontrolleras även att takskyddsanordningar (takstege, glidskydd för lös markstege m.m.) uppfyller kraven. Rådgör gärna med skorstensfejarteknikern redan i planeringsskedet om vad som gäller. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktning. Vid besiktning kontrolleras bl. a. att genomföringen i bjälklagret är brandsäkert.

Slutbesked
Innan anläggningen får tas i bruk måste Du även ha ett slutbesked från samhällsbyggnadsenheten.

Avgift
Avgift för anmälan är 888 kronor, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Om en anmälningspliktig åtgärd inte anmäls kan en sanktionsavgift komma att tas ut.

Senast uppdaterad: 2014-02-12
Uppdaterad av: