Strandskydd

Strandskyddsbestämmelser

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att

 • bygga nytt eller ändra användning av befintliga byggnader
 • gräva, muddra eller utföra förberedelser för anläggningar eller byggnationer
 • uppföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten, till exempel trädäck, plattläggningar, möbler, belysning gräsmatta m.m.
 • utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter. Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, utfyllnad, schaktning, fälla träd m.m.

Strandskyddsdispens

För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. Vid ingrepp i vattnet (t.ex. brygga, pir, muddring) krävs en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen.

När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri passage som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas för allmänheten samt för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för åtgärder som genomförs utan strandskyddsdispens.

Landsbyggdsutveckling i strandnära läge - LIS

Begreppet landsbyggdsutveckling innebär att främja samhällsutvecklingen, exempelvis i form av ökad sysselsättning och samhällsservice. Kommunen kommer i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att stimulera utvecklingen på landsbygden genom att ta tillvara strändernas attraktionskraft.

Inom LIS-områden krävs fortfarande dispens för olika åtgärder, men det finns utökade möjligheter till dispens och ytterligare ett särskilt skäl för att få dispens. Sorsele kommun har påbörjat arbetet med att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Information- och diskussionsmöten har hållits för allmänheten i Ammarnäs, Gargnäs och Sorsele för att få fram förslag till områden. Inventering av de föreslagna områderna kommer att göras i sommar, där bland annat en bedömning av naturvärderna ska göras. Det är planerat att planen ska vara klar till våren 2013.

Särskilda skäl

För att du ska kunna beviljas strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte, allmänhetens tillträde till strandområdet får inte försämras och växt- och djurlivet får inte påverkas negativt samt att det ska finnas ett "särskilt skäl". Detta är grundförutsättningar för att kunna få strandskyddsdispens.

Särskilda skäl till dispens kan vara:

 1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
 2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg
 3. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte ske utanför området.
 4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
 5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
 6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
 7. Området är av kommunen utpekat som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Vad är inte särskilda skäl?

Det räcker inte med att ange att åtgärden inte påtagligt försämrar allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas påtagligt, det är inte ett särskilt skäl. En förutsättning för att dispens ska kunna medges måste något av ovanstående särskilda  skäl också uppfyllas. Att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv, är ett ogiltigt skäl för dispens. Personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller en önskan om att bosätta sig sig nära resten av sin familj, sjukdom eller funktionsnedsättning räknas inte heller som särskilda skäl.

Dessa regler återfinns i Miljöbalkens 7 kapitel 13 § - 18 h §.

Senast uppdaterad: 2012-04-27
Uppdaterad av: