Anmälan om värmepumpar

Anmälan av värmepump

Innan du inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten (t ex en bergvärmeanläggning) måste du göra en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras i god tid innan borrning eller dylikt påbörjas. Anläggningar enbart för kyländamål omfattas inte av anmälningsplikten. Anmälningsplikten omfattar även utbyte till ny värmepump respektive kompletteringsborrning och liknande större ändringar. Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde (för till exempel vattentäkt) kan särskilda bestämmelser gälla. I karttjänsten Skyddad Natur kan du se om din fastighet berörs av ett skyddsområde.

Anmälan

Du gör din anmälan med hjälp av den blankett som finns i Sorsele kommuns blankettarkiv under /blanketter/köldmedieanvändning, se länk i högermarginalen.

Utöver anmälan ska du också skicka en situationsplan, där bl.a. placering av borrhål och kollektorledning anges.

Anmälan ska skickas in minst 6 veckor innan arbetet påbörjas. Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från Samhällsbyggnadsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift.

För bergvärme krävs att "Normbrunn-07" följs vid arbetet. Kommunens policy om värmepumpar ska också följas.

Energi- och klimatrådgivning

Frågor som rör värmepumpars teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare.

Senast uppdaterad: 2014-06-17
Uppdaterad av: