Miljöskydd

Miljöbalken styr

Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och reglerar bland annat naturvård, miljö- och hälsoskydd, vattenverksamhet, kemiska produkter och avfallshantering. Balkens regler gäller alla som med sin verksamhet kan skapa olägenhet för andra människors hälsa eller för miljön, skada natur- eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Anmälan eller tillstånd krävs för miljöfarlig verksamhet

  • C-verksamheter är de något mindre verksamheterna som kräver en anmälan till kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. Tillsynen ligger också hos kommunen.
  • B-verksamheter är de mellanstora verksamheterna som kräver tillstånd från Länsstyrelsen. I Sorsele kommun ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden för tillsynen av de flesta B-verksamheterna, tex grus- och bergtäkter.
  • A-verksamheter är de allra största verksamheterna som kräver tillstånd från miljödomstolen och där tillsynen utövas av Länsstyrelsen. Detta gäller tex gruvor och kraftverk.

Du kan läsa mer om klassificeringen i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsärenden prövas av kommunens Samhällsbyggnadsnämnd. En skriftlig anmälan skall göras i god tid (senast 6 veckor) innan verksamheten startar och lämnas in till Samhällsbyggnadsnämnden, som har rätt att begära in kompletteringar av anmälan om den anses ofullständig. Länsstyrelsen, andra statliga och kommunala myndigheter, organisationer och enskilda skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning beredas tillfälle att yttra sig över ett anmälningsärende, om det är motiverat. När faktaunderlaget i ärendet är tillräckligt skall Samhällsbyggnadsnämnden förelägga om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken, förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken eller lämna besked om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Även om den som gör en anmälan inte formellt måste avvakta något beslut bör företaget ta kontakt med nämnden innan åtgärder vidtas. Om en anläggning uppförs eller en verksamhet påbörjas innan beslut fattats i anmälningsärendet, finns risk att det som redan gjorts måste ändras.

Miljörapport

Anläggningar som klassas som ”B- verksamhet” enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd söker tillstånd hos Länsstyrelsen. Dessa verksamheter ska lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den 31/3 varje år. Rapporten skall lämnas elektronisk via SMP (Svenska miljörapporteringsportalen).

Även tillståndspliktiga täkter skall lämna in miljörapport till tillsynsmyndigheten på samma vis.

Vissa verksamheter med klassning "C" kan vara skyldiga att lämna in en årsrapport till Samhällsbyggnadsnämnden. Detta framgår i så fall av beslutet om anmälan från Samhällsbyggnadsnämnden.

Luft- och vattenkvalitet, samt miljögifter

I kommunen genomförs inte kontinuerliga luftmätningar.

Länsstyrelsen driver ett delprogram inom den regionala miljöövervakningen för att kartlägga förekomsten av kvicksilver (Hg) och cesium (Cs) i fisk i länets sjöar och vattendrag. Sorsele kommun är delaktiga i detta och har bidragit med fiskprover. Hittills är provresultaten bra för både kvicksilver och cesium i Sorsele kommun. Information om projektet, samt resultat från mätningarna, kan du få på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.

 

Senast uppdaterad: 2014-02-07
Uppdaterad av: