Kulturupplevelser

Sorsele kommun betraktar kulturen som en stark drivande kraft och tillväxtfaktor med viktig stimulans till medborgarna och näringslivet. Detta skapar en bra grund för destinationer inom besöksnäringen för ett starkt innehåll av kulturyttringar så som inom den samiska kulturen, skog- och flottarkulturen, kulturlandskapet från fjäll och älvdalar till inlandsbanans betydelse.

Sorsele har aktiva och unika kulturföreningar av hög kvalitet och kapacitet. Sorsele kommun kommer att stötta olika kulturföreningar genom olika arrangemang och event med förenings- kulturbidrag, vilket borgar för Sorseles musik- och kulturarv och kulturutveckling förs vidare så som till Dragspelsklubben, Sorsele och Ammarnäs Hembygdsförening, Sorsele Poesisällskap, Sorsele folkmusik- och dansförening, Sorsele teaterförening, Ammarnäs sameförening, Kraddsele byaförening, Gargnäs intresseförening samt Blattnicksele intresseförening.

En viktig del i folkbildning och kulturprogram spelar Studieförbunden med sin breda verksamhet och kunnande i konsthantverk, hantverk, musik, dans, teater samt föreläsningar. ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan samt Sensus/Bilda och Studiefrämjandet är några av kommunens aktörer.

Verka för attraktiva arrangemang tillsammans med handel och genomföra olika marknader, mässor och hemvändardagar. Kulturcentrum ska kunna visa upp ett tema på näringslivets kulturhistoria inom skogen- flottartiden och inom träförädlingsindustrin.

Tillsammans med samebyar, sameföreningar och hembygdsföreningar arbeta fram samiska näringslivets kulturhistoria i film och utställningar.


Mål för kulturverksamheten

Genom hållbara arrangemang och event erbjuds intressanta kulturverksamheter för medborgare, besökare på Sorsele landsbygd som Sorsele tätort. Kulturen ska utvecklas i samklang med föreningar och studieförbund.

Senast uppdaterad: 2015-09-25
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson