ANDT- och Brå

Vi vill att alla barn, ungdomar, unga vuxna ska ha möjligheten till ett hälsofrämjande liv, med en positiv livssyn och att gå ut skolan med godkända betyg (som är ett av de starkaste skyddsfaktorerna för individen) arbeta utifrån främjande och förebyggande insatser kopplat till skydds och riskfaktorer. ANDT står för Alkohol-, Narkotika-, Doping- och Tobak och Brå är Brottsförebyggande.

Hälsans bestämningsfaktorer
Den grundläggande utgångspunkten utgår ifrån många olika faktorer som påverkar människors liv och hälsa. En stor del av dessa "bestämningsfaktorer" är möjliga att påverka. Inom folkhälsoområdet skiljer man på promotiva (främjande) och preventiva (förebyggande) insatser.

Promotionen (främjande) utgår från något som är bra, en positiv företeelse, som man vill främja eller stärka. Prevention (förebyggande) utgår från en negativ företeelse som man istället vill minska eller stoppa. I praktiskt arbete ligger dock de aktiviteter som sker med utgångspunkt i respektive perspektiv ofta nära varandra. Främjande insatser har ofta förebyggande effekter och förebyggande insatser har främjande effekter.

De olika preventionsnivåerna man utgår från inom hälsosektorn är:
Primär (Främjande/förebyggande) - där man gör riktade insatser gentemot hela befolkningen
Sekundär (Risk) - där man riktar sig till riskgrupper
Tertiär (Konsekvens, individnivå) - där man riktar sig till personer som redan drabbats

Vad ska förebyggas? När är något en risk?
När det gäller dessa insatser till barn ochj unga är det viktigt att göra utvecklingsmässiga överväganden. Många ungdomar tar olika typer av risker under sin tonårstid och då som en del i en normal ungdomstidsutveckling. För en mindre andel av alla ungdomar innebär risktagandet de första stegen in i en mer allvarlig problemutveckling. Flera forskare har visat på  att flera olika typer av problem ofta återfinns hos en och samma individ.
Många studier visar att problembeteenden som alkohol- och narkotika konsumtion, våld och kriminalitet, oskyddat sex och bristande skolanpassning förekommer hos samma individ, både vid samma tillfälle coh över tid. Exempelvis är det ofta samma individer som tidigt börjar skolka, snatta och begå andra kriminella handlingar. Ett perspektiv är att inrikta förebyggande arbete mot problembeteende i allmänhet, istället för att försöka förebygga ett visst problem.

Risk- och skyddsfaktorer
Förebyggande arbete som bygger på att förebygga eller minska ungas problembeteenden bygger på teorier som förklarar varför problem uppstår. Dessa teorier beskriver att attityder, förmågor, föreställningar, beteenden elelr situationer påverkar ett problems uppkomst och sammanfattas som risk- och skyddsfaktorer.

Skydds- och riskfaktorerna kan delas in i olika nivåer som skola, familjen, individen och kamrater. På samhällsnivå kan risk- och skyddsfaktorer bero på till exempel lagar, sociala normer, tillgång till droger eller hur förhållanden ser ut i ett bostadsområde.

Senast uppdaterad: 2017-09-18
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson