Drogvaneundersökning

Sedan 2004 genomförs varje år en kartläggning bland elever i grundskolans år 9 i Sorsele kommun utifrån elevernas ANDT-vanor och deras social situation.

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om drogvanor bland eleverna samt hur elevens sociala situation i skolan ser ut. Resultatet används som underlag i det förebyggande arbetet i kommunerna. Undersökningen är en totalundersökning och alla elever är anonyma.

Eftersom anonymiteten är av stor vikt och vi har så få elever baseras resultatet på en sammanslagning av de tre senaste åren. Det viktiga är att kunna se vilka trender som är aktuella.(sidan är under uppbyggnad, men resultatet kommer att presenteras via denna sida när underlaget är klart)