Styrdokument

2013-06-24 antog Kommunfullmäktige § 51 de Folkhälsopolitiska program som ska vara gällande och styrande för det kommunala folkhälsoarbetet.

Programmet hittar du här

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är de elva övergripande målområdena för folkhälsa. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden, därför är det viktigt med gemensamma målområden som vägledning.

Folkhälsa handlar om allt från individens egna val och vanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. För uppföljning och utvärdering av dessa mål svarar Statens Folkhälsoinstitut, men det finns  många myndigheter som mer eller mindre arbetar med målområdena.


NATIONELLA MÅL

 1.Delaktighet och inflytande i samhället

 2.Ekonomiska och sociala förutsättningar

 3.Barn och ungas uppväxtvillkor

 4.Hälsa i arbetslivet

 5.Miljöer och produkter

 6.Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 7.Skydd mot smittspridning

 8.Sexualitet och reproduktiv hälsa

 9.Fysisk aktivitet

10.Matvanor och livsmedel

11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel


(WHO) World Healt Organizatins riktlinjer om vad kommunala folkhälsoråd ska jobba med

* Beskriva hälsosituationen i kommunen

* Initiera, stödja /och driva folkhälsoarbetet

* Arbeta för att främja likhet i hälsa

* Initiera utbildning inom folkhälsoområdet

* Kontinuerligt följa och utvärdera det egna folkhälsoarbetet

* Vara remissorgan för lokala planer, miljöskydds ärenden etc

* Följa utvecklingen med avseende på metoder och strategier

* Alla folkhälsoråd har lokala folkhälsodagar/temaveckor där VLL deltar med stöd eller kompetens på annat sätt

 

Senast uppdaterad: 2014-01-29
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson