Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett och tillsvidare används blanketterna du finner här : http://www.sorsele.se/default.asp?archiveid=1221&folderid=1354&pageid=44464&path=29333

Föreningsuppgifter som bifogas ansökan:
- Årsmötesprotokoll med tillhörande bilagor
- Verksamhetsplan
- Folkhälsopolicy/Policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
- Registrerat organisationsnummer samt bank- eller plusgirokonto.

Ansökan ska undertecknas av ordförande eller av styrelesen utsedd firmatecknare och den ska vara komplett vid inlämnande.

 

Stadgar, registrerings och ANDTS-policydokument behöver endast inlämnas 1 gång såvida inga förändringar skett.

Om en förenings verksamhet av kommunen bedöms som särskilt angelägen kan bidrag beviljas även om föreningen inte helt uppfyller ovanstående grundvillkor.

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson