Kontaktuppgifter

Pär Röckner par.rockner@sorsele.se

- Kulturmiljöer.

- Landskapskonventionen.

 

Magnus Bidner  magnus.bidner@ekom.se

- Hållbart fiske/Yrkesfiske.

 

Henrik Sjöberg henrik.sjoberg@sorsele.se

- Obrutna fjäll.

- Rörligt friluftsliv och turism.

- Rennäring.

- Klimat och energi, energiproduktion, energidistribution.

- Jord- och skogsbruk.

 

Jan Fransson jan.fransson@sorsele.se

- Ämnen och material.

- Risk för översvämning, ras och skred, klimatanpassning.

- Anpassning till förändrat klimat.

 

Simon Sundström simon.sundstrom@sorsele.se

- Kommunikationer (Trafikverket).

- Vattenförsörjning.

 

Annika Lindberg annika.lindberg@sorsele.se

- Miljömål.

- Naturvård.

- Vattendrag.

- Natura 2000, MB 4:8.

- Förorenade områden.

- Buller.

- Miljökvalitetsnormer för luft.

- Miljökvalitetsnormer för vatten.

 

Therese Brännlund therese.brannlund@sorsele.se

- Radon och sulfidjord.

- Mineralförsörjning.

 

Lasse Burman lars-gunnar.burman@sorsele.se

- Dricksvattenförsörjning.

- Avfallshantering.

- Yt- och grundvatten.

 

Elin Bergarp elin.bergarp@sorsele.se

- Mellankommunal samordning.

- Jämställdhet, barnperspektiv, integration, folkhälsa, tillgänglighet.

- Regional tillväxt.

- Förändrat klimat.

- Digital transformation.

- Serviceplan.

 

Michael Wesslander michael.wesslander@sorsele.se

- Bebyggelse.

 

Sara Grundström sara.grundstrom@sorsele.se

- Transporter.

 

Oscar Öjeryd – oscar.ojeryd@sorsele.se

- Social hållbarhet.

 

Mari-Anne Englund mari-anne.englund@sorsele.se

- Informationsteknologi.