Dialogmöten - Genomförda möten

Det är viktigt att kommunens översiktsplan hålls så aktuell och som möjligt och har sin grund i det verkliga livet. Vissa frågor regleras tydligt i lagar och regler. Men i många frågor finns en stor frihet för kommunen att själv välja inriktning. Här blir en stark förankring hos människorna som bor och verkar i kommunen betydelsefullt. Ett bra samtal med kommunens befolkning minskar risken för att beslut som tas inte går i linje med innevånarnas uppfattning.

Det är därför som Sorsele kommun har valt att lägga extra mycket energi på att prata med kommunens medborgare om vad de tycker om översiktsplanens olika delar. Sorsele vill vara en föregångare i ett samhälle som byggs utifrån gemensamma samtal, i kontrast mot en uteslutande och strikt hierarkisk maktutövning. Det är på så vis viktigt att det arbete som utförs inom kommunen är transparent.  Den nya översiktsplanen ska också utformas från ett bra samtal med exempelvis länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. De samtalsträffar som genomförs kommer användas som grund till utformningen av ett förslag till översiktsplanen. Det slutgiltiga förslaget kommer så småningom ställas ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige. Under denna tid kan ytterligare tankar och synpunkter lämnas. 

Här hittar du information om genomförda dialogmöten sedan arbetet med översiktsplanen startade.

 

Återkopplingsträffar i byarna

- Sorsele återkopplingsträff 25/4 2017. 

- Ammarnäs återkopplingsträff 27/4 2017. 

- Blattnicksele återkopplingsträff 2/5 2017.

- Gargnäs återkopplingsträff 4/5 2017.

- Sammanfattning återkopplingsträffar - här kan du läsa mer om vad vi gick igenom under återkopplingsträffarna.

 

Dialogmöten i byarna

- Dialogmöte/Workshop i Gargnäs 2016, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte/Workshop i Blattnicksele 2016, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte/Workshop i Ammarnäs 2016, läs sammanfattningen här.

 

Övriga dialogmöten

- Dialogmöte "Social hållbarhet" 15/11 2016, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Friluftsliv" 21/11 2016, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Hållbart fiske och fisketurism" 30/11 2016, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Transporter" 17/1 2017, läs sammanfatttningen här.

- Dialogmöte "Jordbruk" 23/1 2017, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Obrutna fjäll" 24/1 2017, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Skogsbruk" 26/1 2017, läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Kulturmiljöer" 13/12, 17/1, 14/2 (Sorsele, Tväråträsk, Ammarnäs), läs sammanfattningen här.

- Dialogmöte "Besöksnäringen" 22/2 2017, läs sammanfattningen här.

 

Om du inte själv har haft möjlighet att medverka på våra dialogmöten, men har åsikter och synpunkter som du önskar framföra till oss - kontakta samhällsplanerare Henrik Sjöberg, henrik.sjoberg@sorsele.se.