Flyktingmottagning och integration

Arbetsmarknadsenheten i Sorsele tar emot människor som flytt från oroshärdar i andra länder och hjälper dem att bli en del i det svenska samhället. Integrationssamordnare hjälper flyktingar att skaffa bostad, med praktisk hjälp vid ankomst och ger information om hur samhället fungerar. Sorselemodellen innebär att individen snabbt ges möjlighet till praktik inom kommunens verksamheter, såväl som bland övriga företag.

Kommunen har ett avtal med Migrationsverket att ta emot kvotflyktingar.

Flyktingmottagningen ska ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet och målet är att dom tillsammans med oss ska ta eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig det svenska språket, samhälls- och arbetslivet för att sedan bli självförsörjande och ha eget boende.

Kvotflykting: Person som är utredd och klar, d.v.s. fått asyl i Sverige och har permanent uppehållstillstånd redan innan ankomst till Sverige. Kvotflyktingar kommer direkt från utlandet till Sverige och mottagningskommun.

Permanent uppehållstillstånd (PUT): Innebär att personen har samma rättigheter och skyldigheter som andra svenskar (undantag får ej rösta i riksdagsvalet).

Ersättning: Kommunen får varje år en fast grundersättning och en schablonersättning för varje person som tas emot.

Senast uppdaterad: 2015-09-18
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson