Lona - Närleder i Ammarnäs

Länsstyrelsen Västerbotten har under mars månad beviljat statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet (LONA) Närleder i Ammarnäs med max 50% dock högst 113 500 kronor.

-- Storslagen fjällmiljö

Detta projekt innebär att ordningsställa friluftslivsanläggning, skylta samt "biocatch", kunskapsspridning om växter och lederna. Projektet genomförs av Destination Ammarnäs i samverkan med lokala intressenter, WWF, Sorsele kommun m fl.

Projektet syftar till vård och förvaltning av områden, information/folkbildning samt och kunskapsbyggnad. Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljökvalitetsmålen "Storslagen fjällmiljö" men även till "Ett rikt växt och djurliv"

Projektet har som mål att tillgängliggöra närledssystemet kring Ammarnäs och genom GPS-teknik informera om biologiska värden längs lederna. Åtgärderna bedöms få stor betydelse för turism, allmänhetens rekreation och friluftsliv men också för naturvården, då fler människor kan få tillgång till uppgifter på ett modernt och intresseväckande sätt. Projektet sker i lokal samverkan och med bredd när det gäööer delaktighet, vilket är något som LONA uppmuntrar och kan bidra till.

Beslutet finns att läsa här

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/Lokala-naturvardsprojekt/Pages/default.aspx

http://www.naturvardsverket.se/lona

LONA - Lokala naturvårdssatsningen stöttar lokal och kommunal naturvård.

LONA kan bidra till projekt inom naturvård och naturvårdsanknutet friluftsliv och syftar till att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Bidraget ska uppmuntra kommunernas långsiktiga engagemang i naturvårdsfrågor. Lokal delaktighet är en av drivkrafterna.
För att projekten ska kunna genomföras på ett bra sätt bör olika lokala aktörer t.ex. byaföreningar, natur- och friluftsorganisationer vara delaktiga i projekten. Du som har en idé om ett projekt som skulle passa för LONA-bidrag, ta i god tid kontakt din kommun!

Kontaktperson för Sorsele kommun är Pär Röckner, se kontaktruta till höger.

 

Senast uppdaterad: 2016-04-04
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson