Dialogmöten - Kommande möten

Under "Fas 1 - den öppna fasen" har främsta fokus varit på att hämta in underlag från befolkningen till översiktsplanens innehåll. Detta har skett såväl genom ett flertal öppna dialogmöten som internt arbete. Nu har vi gått in i nästa fas av ÖP-arbetet, "Fas 2 - Organisering/Förhandling", vilken till stor del handlar om att ta fram förslag till innehåll för de olika tematiska områden som översiktsplanen behandlar. 

 

För närvarande finns inga kommande dialogmöten inplanerade.